De behandeling

< Terug naar homepage

Diverse onderzoeken

In onze kliniek kunt u terecht voor een breed scala aan klachten op het gebied van de keel-, neus- en oorheelkunde als ook longgeneeskunde. Wij zijn ‘state of the art’ modern, audiovisueel, digitaal beveiligd en volledig ingericht op het onderzoeken en diagnosticeren van allerlei aandoeningen die voort kunnen komen uit afwijkingen in deze gebieden. Behalve algemeen keel-neus-ooronderzoek valt te denken aan het afnemen van hoortesten, het verrichten van allergie onderzoek, endoscopisch onderzoek van de neus en neusbijholten, het flexibelscopisch beoordelen van het keel- neus- en oorgebied. Uitgebreide longfunctieonderzoeken en slaaponderzoek kunnen worden afgesproken.  Bij sommige onderzoeken kunt u direct meekijken en indien gewenst digitaal of als kopie – op papier – meenemen.

Indien aanvullend onderzoek zoals bijvoorbeeld een foto, CT- of MRI-scan, echografie of laboratorium- onderzoek nodig is, kunnen wij dit op korte termijn voor u regelen.

Behandelingen

KNO-klachten

Veelal kunnen KNO-klachten verholpen of verminderd worden met medicamenteuze behandeling, of gaan soms zelfs vanzelf weer over. Mocht echter blijken dat de beste kans op verhelpen van uw klacht bestaat uit een operatieve ingreep, dan kunnen wij deze plannen en uitvoeren in een zelfstandig behandelcentrum met zéér ervaren collegae, waarmee wij samenwerken. Als wij menen dat een collega in één van de omliggende ziekenhuizen voor een bepaalde aandoening meer expertise heeft kunnen wij u in overleg – op korte termijn – doorverwijzen.

Longklachten en slaapproblemen

Klachten van de longen kunnen vaak onder medicamenteuze behandeling verbeteren. Indien voor de behandeling van b.v. astma bijzondere medicijnen (biologicals) nodig blijken te zijn, kunt u worden verwezen naar een centrum met speciale expertise.

Bij slaapproblemen welke niet door onze Somnologe bij de Carnegie Clinics kunnen worden behandeld, kunt u in overleg worden doorverwezen naar o.a. het tertiaire slaap-waak centrum SEIN waar doctor Schmidt ook werkzaam is.

Ook hier geldt dat als wij menen dat een collega in één van de omliggende ziekenhuizen voor een bepaalde aandoening meer expertise heeft kunnen wij u in overleg – op korte termijn – doorverwijzen.

U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Allergieën / Hyperreactiviteit
 • Apneu (OSAS)
 • Amandelontsteking
 • Bijholteontsteking
 • Bloedneus
 • Buisjes
 • Desensibilisatie
 • Duizeligheid / Epley correctie
 • Flaporen
 • Functionele neuschirurgie
 • Gehoorverlies
 • Hoortest
 • Hoesten
 • Keelaandoening
 • Neusbijholteklacht
 • Neustrauma
 • Neusverstopping
 • Oorontsteking
 • Oorsuizen
 • Poliep van verschillende aard
 • Second Opinion
 • Slikprobleem
 • Snurkklachten
 • Stemafwijking
 • Stemband problemen

Patiënteninformatie klachtenregeling

Inleiding

De specialisten van Carnegie Clinics doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Carnegie Clinics vindt het belangrijk dat u geheel tevreden bent. Uw feedback biedt ons de mogelijkheid onze zorgverlening te verbeteren.

Op deze pagina leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

Voorleggen aan uw zorgverlener

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs, dat u contact opneemt met degene die u heeft behandeld, zodat hij of zij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Klachtenfunctionaris

Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener kan werken aan een oplossing. Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen.

Indien u contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, dan kunt u contact opnemen met mevrouw mr A. Krumbach, mediator (a.krumbach@carnegieclinics.nl)

Geschillencommissie

Indien u er samen met de klachtenfunctionaris en uw zorgverlener niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website www.geschillencommissie-EZa.nl. Tevens staat hier informatie over hoe u een geschil kunt indienen.

Tot slot

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

 • Uw zorgverlener vindt het belangrijk dat u tevreden bent over haar geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u uw zorgverlener om dit doel te realiseren.
 • Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht, betekent niet dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt.Mocht u een geschil indienen, houdt u dan rekening met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.
 • Privacy verklaring Carnegie Clinics.